افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور
افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور
افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور
تاریخ: ١٣٩٧/٠٨/٠٢