حضور خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک والبرز در مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه قطعات خودرو
حضور خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک والبرز در مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه قطعات خودرو
حضور خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک والبرز در مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه قطعات خودرو
تاریخ: ١٣٩٧/٠٤/١٠