ديدار مديرعامل شركت نمايشگاه قزوين و جمعي از هنرمندان با استاندار قزوين
ديدار مديرعامل شركت نمايشگاه قزوين و جمعي از هنرمندان با استاندار قزوين
ديدار مديرعامل شركت نمايشگاه قزوين و جمعي از هنرمندان با استاندار قزوين
تاریخ: ١٣٩٧/٠٣/٣٠