حضور حجت الاسلام حاجی ابراهیمی مسئول بعثه مقام معظم رهبری(مد) منطقه تهران در نمایشگاه حج
حضور حجت الاسلام حاجی ابراهیمی مسئول بعثه مقام معظم رهبری(مد) منطقه تهران در نمایشگاه حج
حضور حجت الاسلام حاجی ابراهیمی مسئول بعثه مقام معظم رهبری(مد) منطقه تهران در نمایشگاه حج
تاریخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨