دومین نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان وتولیدات نوآور
دومین نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان وتولیدات نوآور
دومین نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان وتولیدات نوآور
تاریخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢