افتتاح دومین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان و نوآور
افتتاح دومین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان و نوآور
افتتاح دومین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان و نوآور
تاریخ: ١٣٩٧/٠١/٢٩