مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه کتاب
مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه کتاب
مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه کتاب
تاریخ: ١٣٩٦/١٢/١٢