افتتاحیه دهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش
افتتاحیه دهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش
افتتاحیه دهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش
تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٠٥