بازدید استاندار قزوین از اولین نمایشگاه خانه ایرانی ،کالای ایرانی
بازدید استاندار قزوین از اولین نمایشگاه خانه ایرانی ،کالای ایرانی
بازدید استاندار قزوین از اولین نمایشگاه خانه ایرانی ،کالای ایرانی
تاریخ: ١٣٩٦/٠٧/٣٠