نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران-استان قزوین در اوکراین
نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران-استان قزوین در اوکراین
نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران-استان قزوین در اوکراین
تاریخ: ١٣٩٦/٠٦/٢٥