اولین جشنواره اقوام ایرانی همزمان با نمایشگاه صنایع دستی ،سوغات و هدایا
اولین جشنواره اقوام ایرانی همزمان با نمایشگاه صنایع دستی ،سوغات و هدایا
اولین جشنواره اقوام ایرانی همزمان با نمایشگاه صنایع دستی ،سوغات و هدایا
تاریخ: ١٣٩٦/٠٦/١٣