سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
سومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
تاریخ: ١٣٩٦/٠٥/٢٨