بازدید مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی قزوین با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار
بازدید مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی قزوین با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار
بازدید مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی قزوین با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار
تاریخ: ١٣٩٦/٠٥/١٧