بازدیدمهندس علیخانی عضومنتخب شورای اسلامی شهر تهران وجمعی از منتخبین شورای اسلامی شهر قزوین
بازدیدمهندس علیخانی عضومنتخب شورای اسلامی شهر تهران وجمعی از منتخبین شورای اسلامی شهر قزوین
بازدیدمهندس علیخانی عضومنتخب شورای اسلامی شهر تهران وجمعی از منتخبین شورای اسلامی شهر قزوین
تاریخ: ١٣٩٦/٠٤/٠٤