پنجمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و فرش ماشینی آغاز بکار کرد
پنجمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و فرش ماشینی آغاز بکار کرد
پنجمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و فرش ماشینی آغاز بکار کرد
تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/١٨