گشایش دومین نمایشگاه پژوهش در فرهنگ اقوام و ملل با حضور دکتر همتی استاندار قزوین
گشایش دومین نمایشگاه پژوهش در فرهنگ اقوام و ملل با حضور دکتر همتی استاندار قزوین
گشایش دومین نمایشگاه پژوهش در فرهنگ اقوام و ملل با حضور دکتر همتی استاندار قزوین
تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/١١