بازدید خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه سوغات و هدایا
بازدید خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه سوغات و هدایا
بازدید خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه سوغات و هدایا
تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٨