بازدید رییس سازمان صنعت,معدن و تجارت از نمایشگاه سوغات و هدایا
بازدید رییس سازمان صنعت,معدن و تجارت از نمایشگاه سوغات و هدایا
بازدید رییس سازمان صنعت,معدن و تجارت از نمایشگاه سوغات و هدایا
تاریخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٧