بازدید نمایشگاه مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه دانش بنیان
بازدید نمایشگاه مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه دانش بنیان
بازدید نمایشگاه مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه دانش بنیان
تاریخ: ١٣٩٦/٠١/٣١