گزارش تصویری برگزاری نخستین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان،نوآور و صنایع استراتژیک
گزارش تصویری برگزاری نخستین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان،نوآور و صنایع استراتژیک
گزارش تصویری برگزاری نخستین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان،نوآور و صنایع استراتژیک
تاریخ: ١٣٩٦/٠١/٣١