برگزاری جشنواره اسباب بازی با مشارکت شرکت نمایشگاه قزوین و سازمان فرهنگی ورزشی در سرای سعدالسلطنه
برگزاری جشنواره اسباب بازی با مشارکت شرکت نمایشگاه قزوین و سازمان فرهنگی ورزشی در سرای سعدالسلطنه
برگزاری جشنواره اسباب بازی با مشارکت شرکت نمایشگاه قزوین و سازمان فرهنگی ورزشی در سرای سعدالسلطنه
تاریخ: ١٣٩٦/٠١/٠٥