بازدید آقای دکتر محمدی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بهاره
بازدید آقای دکتر محمدی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بهاره
بازدید آقای دکتر محمدی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بهاره
تاریخ: ١٣٩٥/١٢/٢٠