بازدید خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز از نمایشگاه بهاره
بازدید خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز از نمایشگاه بهاره
بازدید خانم مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز از نمایشگاه بهاره
تاریخ: ١٣٩٥/١٢/١٩