بازديد استاندار قزوين از نمايشگاه فروش بهاره
بازديد استاندار قزوين از نمايشگاه فروش بهاره
بازديد استاندار قزوين از نمايشگاه فروش بهاره
تاریخ: ١٣٩٥/١٢/١٤