گزارش تصویری آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب استان قزوین
گزارش تصویری آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب استان قزوین
گزارش تصویری آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب استان قزوین
تاریخ: ١٣٩٥/١٢/٠٣