دهمين نمايشگاه صنعت ساختمان و پنجمین نمایشگاه انبوه سازان
دهمين نمايشگاه صنعت ساختمان و پنجمین نمایشگاه انبوه سازان
دهمين نمايشگاه صنعت ساختمان و پنجمین نمایشگاه انبوه سازان
تاریخ: ١٣٩٥/١١/٣٠