بازديد آقاي مهندس فرخزاد معاون عمراني استانداري از دهمين نمايشگاه صنعت ساختمان
بازديد آقاي مهندس فرخزاد معاون عمراني استانداري از دهمين نمايشگاه صنعت ساختمان
بازديد آقاي مهندس فرخزاد معاون عمراني استانداري از دهمين نمايشگاه صنعت ساختمان
تاریخ: ١٣٩٥/١١/٢٩