بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از دومین نمایشگاه صنایع کوچک
بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از دومین نمایشگاه صنایع کوچک
بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از دومین نمایشگاه صنایع کوچک
تاریخ: ١٣٩٥/١١/١٤