بازديد استاندار قزوين،مسئولان و مديران دستگاه هاي اجرايي از دومين نمايشگاه صنايع كوچك
بازديد استاندار قزوين،مسئولان و مديران دستگاه هاي اجرايي از دومين نمايشگاه صنايع كوچك
بازديد استاندار قزوين،مسئولان و مديران دستگاه هاي اجرايي از دومين نمايشگاه صنايع كوچك
تاریخ: ١٣٩٥/١١/١٢