بازديد آقاي بهمن طاهرخاني نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي از نمايشگاه صنايع كوچك
بازديد آقاي بهمن طاهرخاني نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي از نمايشگاه صنايع كوچك
بازديد آقاي بهمن طاهرخاني نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي از نمايشگاه صنايع كوچك
تاریخ: ١٣٩٥/١١/١١