تقدیر مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از مجری برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و تجهیزات وابسته
١٤٠١/٠٨/٠٧
تقدیر مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از مجری برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و تجهیزات وابسته
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، خورگامی مدیر عامل این شرکت با اهداء لوح سپاس از حسن تعامل، همکاری و زحمات ساجدی مدیرعامل شرکت مجری برگزاری این نمایشگاه که با کیفیت مناسب نمایشگاه فوق را برگزار نمود تقدیر بعمل آورد.