انتصاب مشاور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در حوزه توسعه بازار
١٤٠١/٠٧/١٨
انتصاب مشاور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در حوزه توسعه بازار
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، طی حکمی از سوی احمد خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، فرشاد پیله چی  به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در حوزه توسعه بازار منصوب شد. در این حکم آمده است:
برادر ارجمند جناب آقای فرشاد پیله چی
موضوع : حکم انتصاب
با سلام و تحیات
    احتراماً، با عنایت به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان " مشاور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در حوزه توسعه بازار" منصوب می گردید.
انتظار دارد با همکاری حوزه مدیرعامل و معاونین اینجانب و اتخاذ تدابیر لازم، در زمینه تدوین استراتژی های توسعه بازار در همه ابعاد در داخل و خارج کشور و منطقه ای، فرهنگ سازی برای رشد هوش تجاری بازرگانان، طراحی مکانیزم های ارتباطی، بهینه سازی استراتژی بازاریابی و نظارت بر استراتژی های بازاریابی، شرایط حصول به اهداف سازمان در این حوزه را فراهم آورید.
رجاء واثق دارم که همکاری های مشاوره ای آن جناب، سبب ساز تحولات سازنده در مجموعه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خواهد شد.
توفیقتان در عرصه خدمت گزاری به مردم شریف استان را از ایزد منان خواهانم.
 
احمد خورگامی
     مدیرعامل