فراخوان واگذاری رادیو نمایشگاه
١٤٠١/٠١/٣٠
فراخوان واگذاری رادیو نمایشگاه
 
شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به واگذاری رادیو نمایشگاه در سال 1401 به مجریان صاحب تخصص و صلاحیت با مشخصات و شرایط کلی استعلام اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای علاقمند و واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام تا روز شنبه  مورخ 10/02/1401 از ساعت 8 لغایت 14 به امور مالی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین به نشانی انتهای بلوار سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، جنب صدا و سیمای مرکز قزوین مراجعه نمایند . آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام به دبیرخانه تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 11/02/1401 و زمان بازگشایی پاکات استعلام روز چهار شنبه مورخ 14/02/1401 میباشد .
شرایط شرکت:
1 – پرداخت سپرده تضمین شرکت در استعلام به شماره حساب 17307145911 نزد بانک سپه شعبه سبزه میدان به نام شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به همین مبلغ
2 – شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای 6-33695901-028 تماس حاصل فرمایند .
 
شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین (سهامی خاص)