بازدید مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از نمایشگاه طرح ضیافت رمضان
١٤٠١/٠١/٢١
بازدید مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از نمایشگاه طرح ضیافت رمضان
 
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین کشاورز مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بهمراه جمعی از معاونین از نمایشگاه طرح ضیافت رمضان بازدید کرد.

همچنین کشاورز با حضور در دفتر خورگامی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین ضمن تبریک انتصاب ، به توسعه ارتباطات برای همکاری بین اتاق تعاون،کار و رفاه اجتماعی و شرکت نمایشگاههای بین المللی اشاره کرد.
 


قابل ذکر است  مدیرکل کار،تعاون و رفاه اجتماعی از مدیرعامل نمایشگاه جهت حضور در کارگروههای تخصصی که با دبیری اداره کل تعاون در استان برگزار می شود دعوت نمود.