بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه مواد غذایی و شب چله
بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه مواد غذایی و شب چله
بازدید دکتر محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه مواد غذایی و شب چله
تاریخ: ١٣٩٣/٠٩/٢٩