سومین نمایشگاه تاسیسات ساختمان سیستم های سرمایشی و گرمایشی 93
سومین نمایشگاه تاسیسات ساختمان سیستم های سرمایشی و گرمایشی 93
سومین نمایشگاه تاسیسات ساختمان سیستم های سرمایشی و گرمایشی 93
تاریخ: ١٣٩٣/٠٦/٠٤