همایش و افتتاحیه هایتک و دانش بنیان
همایش و افتتاحیه هایتک و دانش بنیان
همایش و افتتاحیه هایتک و دانش بنیان
تاریخ: ١٣٩٣/٠٧/١٥