آگهی مزایده عمومی واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98– نوبت اول
١٣٩٧/٠٩/١٠
آگهی مزایده عمومی واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98– نوبت اول
 
آگهی مزایده عمومی واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98– نوبت اول
دو مرحله ای با ارزیابی فنی و کیفی شماره   97/1495
 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 98 به مجریان صاحب تخصص و صلاحیت با مشخصات و شرایط کلی مزایده دو مرحله ای و دارای ارزیابی فنی و کیفی اقدام نماید. لذاکلیه شرکتهای علاقمندو واجد شرایط می توانندجهت دریافت اسناد مزایده تا روز شنبه مورخ 01/10/97 از ساعت 8 تا 14 به امور مالی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به نشانی انتهای بلوار امام خمینی (ره)، جنب صدا و سیمای مرکز قزوین مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده مزایده به دبیرخانه تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 02/10/97 و زمان بازگشایی پاکات مزایده روز دوشنبه مورخ 03/10/97 می باشد.
شرایط شرکت در مزایده:
1-      پرداخت سپرده ی تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب 6208320018 نزد بانک ملت شعبه خیام شمالی بنام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به همین مبلغ
2-      معیارهای ارزیابی کیفی - فنی و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اوراق ارزیابی و اسناد مزایده درج گردیده است.
3-      نحوه گشایش پاکات با توجه به اینکه مزایده به صورت عمومی دو مرحله ای برگزار میگردد ابتدا پاکات سپرده شرکت در مزایده و ارزیابی فنی و کیفی مزایده گران مورد ارزیابی قرار می گیرند و از مزایده گرانی که سپرده شرکت در مزایده را واریز و حداقل امتیاز لازم ارزیابی فنی و کیفی را از کمیته فنی بازرگانی کسب نموده اند جهت گشایش پاکات مالی دعوت به عمل می آید.
4-      به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط یا فاقد سپرده بانکی یا  اسنادی که بعد از وقت مقرر و تاریخ اعلام شده تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-      شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
6-      هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده / برندگان مزایده می باشد.
متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 6-02833695901 تماس حاصل فرمایند. همچنین می توانند آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.qifc.ir ملاحظه نمایند.
 
جهت دریافت اسناد مزایده کلیک کنید

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص)