آگهی مزایده خودرو
١٣٩٦/٠٦/٢٩
آگهی مزایده خودرو
 
 
آگهی مزایده فروش خودرو شماره 1142/96– نوبت دوم

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص)  در نظر دارد خودرو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید خودرو تا پایان وقت ادارای روز یکشنبه 16/07/96 از ساعت 9 تا 14 به واحد اجرایی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در انتهای بلوار امام خمینی (ره) جنب صدا و سیما مراجعه نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده اسناد مربوطه را دریافت نمایند و پیشنهادهای کتبی خود را تا پایان وقت اداری همان روز در پاکت در بسته به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید اخذ نمایند.
 
ردیفنوع خودرورنگمدلشماره پلاکشماره شاسیمبلغ سپرده
1سواری زوتی- Z300سفید2014849 ص 37 –79ED-6226367.500.000 ریال
 
شرایط شرکت در مزایده:
1-پرداخت سپرده ی تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب 6208320018 نزد بانک ملت شعبه خیام شمالی بنام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به همین مبلغ
2-نحوه ی دریافت وجه از برنده مزایده به صورت نقدی (واریز به حساب شرکت) خواهد بود.
3-به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط یا فاقد سپرده بانکی یا  اسنادی که بعد از وقت مقرر و تاریخ اعلام شده تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4-شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
5-پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کارشناسی و نشر آگهی در تمام مراحل مزایده، تنظیم سند دفترخانه و وکالت از هر نوع به عهده برنده مزایده خواهد بود.
6-تاریخ توزیع اوراق و بازدید از 26/06/96 تا 16/07/96 از ساعت 9 تا 14 می باشد.
7-آخرین مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه شرکت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 16/07/96 می باشد.
8-تاریخ بازگشایی پاکات 17/07/96 ساعت 14 در دفتر مدیر عامل شرکت می باشد.
9-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
                                                                                                شرکت نمایشگاه های بین المللی ستان قزوین (سهامی خاص)

                                                                       دریافت اسناد مزایده